Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Windows Cmd ve Ağ Komutları

Nereden Yazdırıldığı: Bilginin Adresi
Kategori: Bilgisayar
Forum Adı: Yazılı ve Görsel Program Anlatımları
Forum Tanımlaması: Bilgisayarımızda Olması Gereken Tüm Programların Resimli ve Yazılı Anlatımlarını Burada bulabilirsiniz...
URL: https://www.bilgineferi.com/forum/forum_posts.asp?TID=8022
Tarih: 20-06-2024 Saat 07:41


Konu: Windows Cmd ve Ağ Komutları
Mesajı Yazan: invertor
Konu: Windows Cmd ve Ağ Komutları
Mesaj Tarihi: 13-09-2009 Saat 23:55
 
 
Başlat - Çalıştıra Cmd yazıp  çalıştırın
 
Aşağıdaki komutları kullana bilirsiniz.
 
 

Arp
Finger
Hostname
Ipconfig
Pathping
Ping
Nbtstat
Net
Netstat
Nslookup
Route
Tracert / Traceroute
Whois
Winipcfg
 
 
Arp

Adres çözünürlüğü iletişim kuralı (ARP) tarafından kullanılan IP-Fiziksel
adrese dönüştürme tablolarını görüntüler ve değiştirir.
ARP -s inet_addr eth_addr [if_add
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]

 -a            Geçerli iletişim kuralı verilerini
               sorgulayarak geçerli ARP girişlerini görüntüler. inet_addr
               belirtilmişse, yalnızca belirtilen bilgisayar için IP ve
               Fiziksel adresler görüntülenir. Birden fazla ağ arabirimi
               ARP kullanıyorsa, her ARP tablosunun girişleri görüntülenir.
 -g            -a ile aynı.
 inet_addr     Internet adresini belirtir.
 -N if_addr    if_addr ile belirtilen ağ arabiriminin ARP girişlerini
               görüntüler.
 -d            inet_addr ile belirtilen ana bilgisayarı siler. Tüm ana
               bilgisayarları silmek için inet_addr olarak * joker karakteri
               kullanılabilir.
 -s            Ana bilgisayarı ekler ve inet_addr Internet adresini eth_addr
               Fiziksel adresiyle ilişkilendirir.  Fiziksel adres, kısa
               çizgilerle ayrılmış 6 onaltılı bayttan oluşur. Girdi
               kalıcıdır.
 eth_addr      Fiziksel adresi belirtir.
 if_addr       Bu kullanılırsa, adres çeviri tablosu değiştirilmesi
               gereken arabirimin Internet adresini belirtir.
               Bu kullanılmazsa, ilk uygun arabirim kullanılacaktır.
Örnek:
 > arp -s 157.55.85.212   00-aa-00-62-c6-09  .... Statik bir girdi ekler.
 > arp -a                                    .... ARP tablosunu görüntüler.
 
 
Finger
Belirtilen bir sistemde Finger hizmetini çalı
bilgileri görüntüler. Çıktılar, uzak sisteme
FINGER [-l] [kullanıcı]@host [...]
  -l        Bilgileri uzun liste biçiminde gö
  kullanıcı Hakkında bilgi istediğiniz kullan
            Belirtilen ana bilgisayardaki tüm
            bilgileri görüntülemek için kulla
  @host     Uzak sistemde yer alan, kullanıcı
            istediğiniz sunucuyu belirtir.
 
 
Hostname:
Bilgisayar adınızı gösterir

ipconfig
 
KULLANIM:
    ipconfig [/? | /all | /renew [bağdaşdırıcı] | /release [bağdaşdırıcı
              /flushdns | /displaydns | /registerdns |
              /showclassid adapter |
              /setclassid adapter [sınıfid] ]
yer
    adapter         bağlantı adı
                   (joker karakter * ile ? kullanılır; bkz. örnekler)
    Seçenekler:
       /?           Bu yardım iletisini görüntüler
       /all         Tüm yapılandırma bilgisini görüntüler.
       /release     Belirtilen bağdaştırıcı için IP adresini serbest bır
       /renew       Belirtilen bağdaştırıcı için IP adresini yeniler.
       /flushdns    DNS Çözücü önbelleğini temizler.
       /registerdns Tüm DHCP kiralarını yeniler ve DNS adlarını yeniden
                    kaydettirir
       /displaydns  DNS Çözücü önbelleğinin içeriğini gösterir.
       /showclassid Bağdaştırıcıda izin verilen tüm dhcp sınıf kimlikler
                    gösterir.
       /setclassid  DHCP sınıf kimliğini değiştirir.
Varsayılan, TCP/IP\'ye bağlı tüm bağdaştırıcılar için, IP adresi,
alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidinin görüntülenmesidir.
Bırakma ve Yenileme için bağdaştırıcı adı belirtilmezse, TCP/IP'ye bağlı
tüm bağdaştırıcıların IP adres kiraları serbest bırakılıp yenilenir.
SetClassID için ClassId belirtilmezse, ClassId kaldırılır.
Örnekler:
    > ipconfig                   ... Bilgi gösterir.
    > ipconfig /all              ... Ayrıntılı bilgi gösterir
    > ipconfig /renew            ... tüm bağdaştırıcıları yeniler
    > ipconfig /renew EL*        ... adı EL ile başlayan başlayan
                                     bağlantıları yeniler
    > ipconfig /release *Con*    ... eşleşen tüm bağdaştırıcıları serbes
                                     bırak,
                                     örn. "Yerel Ağ Bağlantısı 1" ya da
                                          "Yerel Ağ Bağlantısı 2"
 

Pathping
 
Kullanım: pathping [-g ana makine liste] [-h en çok sıçrama] [-i adres] [-n]
                [-p süre] [-q sorgu sayısı] [-w zaman aşımı] [-P] [-R] [-T]
                [-4] [-6] hedef adı
Seçenekler:
    -g ana makine listesi   Ana makine listesi boyunca kaynak yolunu çöz.
    -h en fazla atlama      Hedefi ararken yapılacak en fazla atlama.
    -i address              Belirtilen kaynak adresini kullan.
    -n                      Adresleri ana makine adları olarak çözümleme.
    -p süre                 Ping'ler arasında msaniye olarak bekleme süresi.
    -q sorgu sayısı         Atlama başına sorgu sayısı.
    -w zaman aşımı          Her yanıt için msaniye olarak bekleme zaman aşımı.
    -P                      RSVP PATH bağlanılabilirliğini sına.
    -R                      Her atlamanın RSVP etkin olup olmadığını sına.
    -T                      Her sıçramanın bağlanılabilirliğini
                            Tabaka 2 öncelikli etiketlerle sına.
    -4                      IPv4 kullanmaya zorla.
    -6                      IPv6 kullanmaya zorla.
 
 
ping
 
Kullanımı: ping [-t] [-a] [-n sayım] [-l boyut] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
                [-r sayım] [-s sayım] [[-j anabilgisayarlistesi] |
                [-k   anabilgisayarlistesi]]
                [-w zamanaşımı] hedef_adı
Seçenekler:
    -t             Belirtilen ana bilgisayar durana kadar ping komutunu
                   kullanın.
                   İstatistikleri görmek ve devam etmek için - Control-Break
                   yazın;
                   Durdurmak için - Control-C yazın.
    -a             Adresleri ana bilgisayar adlarına çözün.
    -n sayım       Gönderilecek yankı isteklerin sayısı.
    -l boyut       Arabellek boyutunu gönderin.
    -f             Pakette Parçalara Ayırma bayrağını ayarlayın.
    -i TTL         Yaşam Süresi.
    -v TOS         Hizmet Türü.
    -r sayım       Sayım durakları için kayıt yolu.
    -s sayım       Sayım durakları için zaman damgası.
    -j ana bilgisayar-listesi
                         Ana bilgisayar-listesi boyunca belirsiz kaynak yolu.
    -k ana bilgisayar-listesi
                         Ana bilgisayar-listesi boyunca kesin kaynak yolu.
    -w zamanaşımı  Her yanıt için milisaniye cinsinden beklenecek süre.
 

Nbtstat

NBT (TCP/IP üzerinden NetBIOS) kullanarak geçerli TCP/IP
bağlantılarını ve iletişim kuralı istatistiklerini görüntüler.
NBTSTAT [ [-a UzakAd] [-A IP adresi] [-c] [-n]
        [-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [aralık] ]
  -a   (bağdaştırıcı durumu) Verilen adla uzak makine ad tablosunu listeler
  -A   (Bağdaştırıcı durumu) Uzak makine adı tablosunu verilen
                             IP adresi ile listeler.
  -c   (önbellek)            NBT'nin uzak [makine] adlarının ve bunların
                             IP adreslerinin önbelleğini listeler
  -n   (adlar)               Yerel NetBIOS adlarını listeler.
  -r   (çözülmüş)            Yayın tarafından ve WINS yoluyla çözülmüş adları
                             listeler
  -R   (Yeniden yükle)       Uzak önbellek ad tablosunu temizler ve yeniden
                             yükler
  -S   (Oturumlar)           Hedef IP adresleriyle oturumlar tablosunu
                             listeler
  -s   (oturumlar)           Hedef IP adreslerini bilgisayarın NETBIOS
                             adlarına dönüştüren oturumlar tablosunu
                             listeler.
  -RR  (BırakYenile)         Ad Bırakma paketlerini WINS'lere gönderir ve
                             Yenileme işlemini başlatır
  UzakAd       Uzak ana makine adı.
  IP adresi    IP adresinin noktalı onlu gösterimi.
  aralık       Her görüntü arasında aralıkta belirtilen saniye sayısı kadar
               duraklayarak seçili istatistikleri yeniden görüntüler.
               İstatistikleri yeniden görüntülemeyi durdurmak için Ctrl+C'ye
               basın.
 
 
Net
Bu komutun sözdizimi:

NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
      HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
      SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
 
Netstat
Geçerli TCP/IP ağ bağlantılarını ve iletişim kuralı istatistiklerini gösterir.
NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-v] [aralık]
  -a            Tüm bağlantıları ve dinleme bağlantı noktalarını gösterir.
  -b            Her bağlantı veya dinleme bağlantı noktası oluşumu ile ilişkili
                çalıştırılabilir dosyayı gösterir. Bazı durumlarda iyi bilinen ç
alıştırılabilir dosyalar
                birden çok bağımsız bileşeni üzerinde bulundurur ve bazı durumla
rda
                bağlantı veya dinleme bağlantı noktası oluşumu ile ilişkili
                bileşenlerin sırası gösterir. Bu durumda çalıştırılabilir dosyan
ın
                adı en altta [] içindedir, TCP/IP'ye ulaşılıncaya
                kadar üstünde çağırdığı bileşen bulunmaktadır. Dikkat edin, bu s
eçenek
                uzun sürebilir; yeterli izinleriniz yoksa başarısız
                olabilir.
  -e            Ethernet istatistiklerini gösterir. Bu, -s
                seçenek ile birleştirilebilir.
  -n            Adresleri ve bağlantı noktaları numaralarını sayısal biçimde gös
terir.
  -o            Her bağlantıyla ilişkili sahip işlem kimliğini gösterir.
  -p proto      İletişim bölümünde belirtilen iletişim kuralının
                bağlantılarını gösterir, proto
                bunlardan birisi olabilir: TCP, UDP, TCPv6 veya UDPv6.  Her ilet
işim kuralları için -s
                istatistikleri gösteren seçenekle kullanıldığında; proto bunlard
an birisi olabilir:
                IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP veya UDPv6.
  -r            Yönlendirme tablosunu gösterir.
  -s            Her iletişim kuralları için istatistikleri gösterir.  İstatistik
ler, varsayılan olarak
                IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP ve UDPv6 için gösterilir
;
                -p seçeneği, varsayılanın alt kümesini belirtmek için kullanılab
ilir.
  -v            -b ile birlikte kullanılırsa; tüm çalıştırılabilir dosyalar
                için bağlantı ve bağlantı noktası oluşumu ile ilgili
                bileşenlerin sırasını gösterir.
  aralık      Her görüntü arasında aralık saniyesi kadar duraklayarak
                seçili istatistikleri yeniden gösterir.  Yeniden gösterimi durdu
rmak için
                CTRL+C tuşlarına basın.  Atlanırsa, netstat, geçerli yapılandırm
a
                bilgisini bir kez yazdırır.
 
 
Nslookup :  
 
Nslookup", ip adresini girerek isim sorgusu ya da adresi girerek ip adresi sorgusu yapılmasına yarayan Ms-Dos komutudur.
 

Route

Ağ yönlendirici tablolarını kullanır.
ROUTE [-f] [-p] [komut [hedef]
                  [MASK ağmaskesi]  [ağgeçidi] [METRIC metrik]  [IF arabirim]
  -f           Tüm ağ geçidi girdilerinin yönlendirici tablolarını temizler.
                   Komutlardan biriyle kullanıldığında, tablolar komut
                   yürütülmeden önce temizlenir.
  -p           ADD komutuyla birlikte kullanıldığında, sistemin önyüklemeleri
               boyunca yolun kalıcı olmasını sağlar. Varsayılan olarak,
               sistem yeniden başlatıldığında yol korunmaz. Çoğunlukla uygun
               kalıcı yolları etkileyen diğer komutlarda yoksayılır. B
               seçenek Windows 95'te desteklenmez.
  komut        Şunlardan biri:
                 PRINT     Yolu yazdırır
                 ADD       Yol ekler
                 DELETE    Yolu siler
                 CHANGE    Varolan yolu değiştirir
  hedef            Ana bilgisayarı belirtir.
  MASK         Bir sonraki parametrenin 'ağmaskesi' değeri olduğunu belirtir.
  ağmaskesi    Bu yol girdisi için al ağ maskesi değerini belirtir.
               Belirtilmezse, varsayılan değer olarak 255.255.255.255
               kullanılır.
  ağgeçidi     Ağ geçidini belirtir.
  arabirim     belirtilen yolun arabirim numarası.
  METRIC       ölçümü belirtir; örn. hedefin maliyeti.
Hedef için kullanılan tüm simgesel adlar, NETWORKS veritabanı dosyasında
aranır. Ağ geçidinin simgesel adları, HOSTS ana bilgisayar adları veritabanı
dosyasında aranır.
PRINT veya DELETE komutu söz konusu olduğunda, hedef veya ağ geçidi için
joker kullanılabilir (joker karakter olarak yıldız  '*' belirtilir) veya ağ
geçidi bağımsız değişkeni yoksayılabilir. Hedef * veya ? içeriyorsa, kabuk
desen olarak kabul edilir ve yalnızca eşleşen hedef yolları yazdırılır.
'*' bir dizenin yerine,  '?' ise tek, bir karakter yerine kullanılır.
Örnekler: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.
Tanılama Notları:
    (DEST ve MASK) != DEST olduğunda geçersiz MASK hata oluşturuyor.
    Örnek> yol ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
             Yol eklemesi başarısız oldu: Belirtilen maske parametresi geçersiz.
(Hedef && Maske) != Hedef.
Örnekler:
    > yol PRINT
    > yol ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0  157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
             hedef^      ^maske      ^ağ geçidi     ölçüm^    ^
                                                         Arabirim^
      IF değeri verilmezse, verili ağ geçidi için en iyi arabirimi bulmaya
      çalışır.
    > route PRINT
    > route PRINT 157*          .... Yalnızca 157* ile eşleşenler yazdırılır
    > route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2
      CHANGE geçit ve/veya yalnızca metrik değişimi için kullanılır.
    > route PRINT
    > route DELETE 157.0.0.0
    > route PRINT
 

Tracert / Traceroute
 
Kullanım: tracert [-d] [-h enfazla_sıçrama] [-j anabilgisayarlistesi]
          [-w zamanaşımı] hedef_adı
Seçenekler:
    -d                       Adresleri ana bilgisayara çözme.
    -h enfazla_sıçrama       Hedef araması için en fazla sıçrama sayısı.
    -j anabilgisayarlistesi  -Ana bilgisayar listesinde zorunlu olmayan
                             kaynak yolu.
    -w zamanaşımı            Her yanıt için zaman aşımı bekleme süresi
                             (milisaniye).
 


-------------
http://www.bilgineferi.com/forum/forum_posts.asp?TID=8328" rel="nofollow - Hash Kontrolü yapma ( MD5, SHA-1, CRC32,... vb)Cevaplar:
Mesajı Yazan: invertor
Mesaj Tarihi: 21-10-2021 Saat 19:56
CMD komutları ile karşınıza çıkıyoruz. Peki, paylaşacağımız CMD komutları ile neler yapabilirsiniz? İşte karşınızda Windows CMD komutları!

Biz de sizlerin karşısına Windows CMD komutları ile çıkıyoruz. Bu CMD komutları ile Windows’ta çok kolay bir şekilde ince ayar yapabilirsiniz.

Sizlerle paylaşacağımız CMD komutları, Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 olmak üzere tüm Windows sistemlerinde çalışıyor.

CMD komutları sayesinde Windows’un adeta ustası olabilirsiniz. Bu CMD komutları ile DOS tabanında programları başlatabilir, Windows’unuz çöktüğünde DOS modunda programları açıp Windows’u düzeltebilirsiniz.

CMD komutları

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri CMD komutları ile baş başa bırakalım. İşte karşınızda Tüm CMD komutları!
CMD komutları – A

    Append: Aktif dizinde yer almanız halinde spesifik dizinler için programlara veri dosyalarını açma izni verir.
    assoc: Belli bir dosya uzantısıyla ilişkili dosya türünü görüntüler veya değiştirir.
    at: Komutları ve diğer programları belirli bir tarih ve saatte çalıştırmak üzere zamanlar.
    atmadm: ATM bağdaştırıcısının bağlantı bilgilerini görüntüler.
    attrib: Tek bir dosyanın veya bir dizinin özniteliklerini değiştirir.
    Auditpol: Denetim politikalarını değiştirmek için işlevleri görüntüler veya gerçekleştirir.

CMD komutları – B

    bcdboot: Windows işletim sistemini çalıştırmak ve yeni bir sistem BCD deposu oluşturmak için bir önyükleme dosyalarını bir PC veya aygıta yapılandırır.
    bcdedit: Önyükleme Yapılandırma Verilerini (Boot Configuration Data) görüntülemek veya değişiklik yapmak için kullanılır.
    bdehdcfg: BitLocker Sürücü Şifrelemesi (BitLocker Drive Encryption) için bir sabit sürücü hazırlamak için kullanılır.
    bitsadmin: İndirme ve karşıya yükleme (upload) işlemi oluşturmak ve ilerlemeyi görüntülemek için kulalnılır.
    bootcfg: Boot.ini dosyasının içeriğini oluşturmak, değiştirmek veya görüntülemek için kullanılır.
    bootsect: BOOTMGR ve NTLDR arasında geçiş yapmak için sabit disk bölümleri için ana önyükleme kodunu (Master boot code) güncelleştirir.
    break: DOS sistemlerinde genişletilmiş CTRL + C denetimini ayarlar veya siler.

CMD komutları – C

    cacls: Güvenlik tanımlayıcılarının klasörlere ve dosyalara erişimi görüntüler veya değiştirir.
    call: Bir betik (script) veya toplu iş programını (batch program) başka bir betik veya toplu iş programından çalıştırmak için kullanılır.
    cd: Chdir olarak da bilinir, işletim sistemlerinde geçerli çalışma sürücüsünü ve / veya dizinini değiştirmek için kullanılır. En çok kullanılan CMD kodlarından biridir.
    certreq: Bir istek göndermek, bir yanıt almak, yeni bir istek oluşturmak, kabul etmek, imzalamak ve kaydolmak gibi çeşitli sertifika yetkilileri (CA) ya da sertifika isteklerini gerçekleştirmek için kullanılır.
    change: Yükleme modları, COM bağlantı noktası eşleştirmeleri ve oturum açma gibi çeşitli terminal sunucusu ayarlarını değiştirir.
    chcp: Etkin kod sayfa numarasını görüntüler veya yapılandırır.
    chdir: Şu anda bulunduğunuz sürücü harfini ve klasörü görüntülemek için kullanılır.
    checknetisolation: Ağ yetenekleri gerektiren uygulamaları test etmek için kullanılır.
    chglogon: Bir RD Oturum Ana Bilgisayarı (Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı / Remote Desktop Session Host) sunucusunda istemci oturumlarındaki oturum açmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve geçerli oturum açma durumunu görüntüler.
    chgport: MS-DOS uygulamaları ile uyumlu olacak şekilde COM bağlantı noktası eşlemelerini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
    chgusr: RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunun (Remote Desktop Session Host) yükleme modunu değiştirmek için kullanılır.
    chkdsk: Bir birimdeki dosya sistemi bütünlüğünü doğrular ve mantıksal dosya sistemi hatalarını düzeltir.
    chkntfs: Önyükleme sırasında NTFS kullanarak disk sürücüsünün denetimini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
    choice: Toplu iş dosyalarının kullanıcının bir dizi tek karakterli seçenekten bir öğe seçmesini ve bu seçimin değerini programa döndürmesini ister.
    cipher: NTFS sürücülerindeki dosyaları ve klasörleri şifrelemek veya şifresini çözmek için kullanılır.
    clip: Herhangi bir komutun sonucunu (stdin) Windows’daki panoya kopyalar.
    cls: Önceden girilen tüm komutların ekran ve konsol pencerelerini ve bunlardan oluşturulan tüm çıktıları silmek için kullanılır.
    cmd: Cmd.exe komut yorumlayıcısının yeni bir örneğini başlatır.
    cmdkey: Saklanan kullanıcı adlarını veya kimlik bilgilerini oluşturmak, listelemek ve silmek için kullanılır.
    cmstp: Bir Bağlantı Yöneticisi hizmet profilini (Connection Manager Service Profile) yüklemek veya kaldırmak için kullanılır.
    color: Komut istemi penceresinde metin ve arka plan renklerini değiştirir.
    command: Command.com komut yorumlayıcısının yeni bir örneğini başlatır.
    comp: İki dosya kümesinin veya birden çok dosyanın ikili karşılaştırmasını yapar ve aralarındaki farkları gösterir.

CMD komutları – D

    date: Geçerli tarihi göstermek veya değiştirmek için kullanılır.
    driveSpace: DoubleSpace olarak bilinen DoubleSpace sıkıştırılmış sürücüler oluşturmak veya yapılandırmak için kullanılır.
    debug: Programları test etmek ve düzenlemek için kullanılan bir komut satırı uygulaması olan Debug’ı başlatır.
    defrag: Belirttiğiniz sürücüyü birleştirmek için kullanılır.
    del: Bir veya daha fazla dosyayı silmek için kullanılır.
    deltree: Bir dizini ve içindeki bütün dosyaları ve alt dizinleri silmek için kullanılır.
    dir: Şu anda çalışmakta olduğunuz klasörün içinde bulunan dosya ve klasörlerin listesini görüntüler.
    diskcomp: İki disketin içeriğini karşılaştırmak için kullanılır. (Oldukça eski bir komut ama hala ihtiyaç duyulabiliyor)
    diskcopy: Bir disketin tüm içeriğini başka bir diskete kopyalar.
    diskpart: Flaş sürücüler gibi çıkarılabilir ortamlar için çok bölümlü düzen oluşturmayı ve ayrıca dahili sabit sürücüleri bölümlemek için kullanmayı önler.
    diskperf: Windows 2000 çalıştıran bilgisayarlarda fiziksel veya mantıksal disk performans sayaçlarını uzaktan etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
    diskraid: Bağımsız (veya ucuz) disklerin (RAID) depolama alt sistemlerinin yedekli dizisini yapılandırıp, yönetmesine izin veren DiskRAID komut satırı aracını (DiskRAID Tool)başlatır.
    dism: Dağıtım Görüntüsü Hizmet ve Yönetim (DISM) aracını başlatır.
    dispdiag: Görüntüleme sistemi hakkında bir günlük kaydının çıktısını almak için kullanılır.
    djoin: Bir etki alanında (domain) yeni bir bilgisayar hesabı oluşturmak için kullanılır.
    doskey: Komut satırlarını düzenlemek, makrolar oluşturmak ve önceden girilen komutları çağırmak için kullanılır.
    driverquery: Yüklü tüm aygıt sürücülerinin ve özelliklerinin bir listesini görüntüler.
    drvspace: DriveSpace sıkıştırılmış sürücüler oluşturmak veya yapılandırmak için kullanılır.

CMD komutları – E

    echo: Durum metinlerini ekrana veya bir dosyaya yazdırmak ve ayrıca yankı özelliğini açmak veya kapatmak için kabuk komut dosyalarında (shell scripts) ve toplu iş dosyalarında (batch files) kullanılır.
    edit: Metin dosyalarını oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan MS-DOS Editor aracını başlatır.
    edlin: Metin dosyalarını komut satırından oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan Edlin aracını başlatır.
    erase: Bir veya daha fazla dosyayı silmek için kullanılır.
    eventcreate: Bir olay günlüğüne (event log) özel bir olay (event) oluşturmanızı sağlar.
    eventtriggers: Yerel veya uzak makinelerde olay tetikleyicileri görüntüler ve yapılandırır.
    exe2bin: EXE dosya türünün bir dosyasını (yürütülebilir dosya) ikili bir dosyaya (binary) çevirir.
    exit: Şu anda çalışmakta olduğunuz cmd.exe (Windows) veya command.com (MS-DOS) oturumunu sona erdirmek için kullanılır.
    expand: Microsoft Kabin (CAB) dosyalarındaki dosyaları ve klasörleri ayıklamak için kullanılır.

CMD komutları – F

    fastopen: Bir programın sabit sürücü konumunu bellekte saklanan özel bir listeye eklemek için kullanılır.
    fc: İki ayrı dosyayı karşılaştırmak ve aralarındaki farkları göstermek için kullanılır.
    fdisk: Sabit disk bölümlerini oluşturmak, yönetmek ve silmek için kullanılır.
    find: Bir veya daha fazla dosyada belirtilen bir metin dizesini aramak için kullanılır.
    findstr: Bir veya daha fazla dosyada belirli metin dizesi kalıplarını bulmak için kullanılır.
    finger: Bilgisayar kullanıcıları (Users) hakkında bilgi bulmak için kullanılır.
    fltmc: Filtre sürücülerini yüklemek, kaldırmak, listelemek ve başka şekilde yönetmek için kullanılır.
    for: Bir dosya kümesindeki her dosya için belirtilen bir komutu çalıştırmak için kullanılır.
    forfiles: Bir veya daha fazla dosya seçer ve onlarla ilgili bir komut çalıştırır.
    format: Belirttiğiniz dosya sisteminde bir sürücüyü biçimlendirmek için kullanılır.
    fsutil: Ayrıştırma noktalarını ve seyrek dosyaları yönetme, birimi kaldırma ve birimi genişletme gibi dosya ayırma tablosu (FAT) ve NTFS dosya sistemi ile ilgili görevleri gerçekleştirir.
    ftp: Dosyaları başka bir bilgisayardan diğerine aktarır.
    ftype: Belirtilen bir dosya türünü açmak için varsayılan bir programı tanımlar.

CMD komutları – G

    getmac: Bilgisayardaki tüm ağ bağdaştırıcılarının Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntülemek için kullanılır.
    goto: Komut işlemini komut satırında etiketli bir satıra yönlendirecek bir toplu iş dosyası veya komut dosyasında kullanılır.
    gpresult: Grup ilkesi ayarlarını (Group Policy Settings) ve sonuçta, bir kullanıcı için ilke kümesini görüntülemek için kullanılır.
    graftabl: Windows’un grafik modunda genişletilmiş karakter kümesini görüntüleme yeteneğini etkinleştirmek için kullanılır.
    graphics: Grafikler basabilen bir program yüklemek için kullanılır.

CMD komutları – H

    help: Windows komutları için yardım bilgileri sağlar.
    hostname: Bilgisayarın tam bilgisayar adının ana makine adı bölümünü görüntüler.

CMD komutları – I

    if: Toplu iş programlarında koşullu işlevleri yerine getirir.
    interlnk: Dosyaları ve yazıcıları paylaşmak için iki bilgisayarı seri veya paralel bağlantı yoluyla birbirine bağlar.
    intersvr: Interlnk sunucusunu başlatır ve interlnk dosyaları bir bilgisayardan diğerine kopyalamaya başlar.
    ipconfig: Geçerli tüm TCP / IP ağ yapılandırma değerlerini görüntüler ve Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) ve Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ayarlarını değiştirebilir.
    ipxroute: IPX yönlendirme tabloları hakkında bilgi görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır.
    irftp: Dosyaları kızılötesi bağlantı üzerinden iletmek için kullanılır.
    icacls: Bir kullanıcının bir ACL’yi (Access Control List) görüntülemesine ve değiştirmesine olanak tanır.

CMD komutları – K

    keyb: Klavyeyi belirli bir dil için yapılandırmaya yardımcı olur.
    ksetup: Bir Kerberos sunucusuna bağlantı yapılandırmak için kullanılır.
    ktmutil: Çekirdek İşlem Yöneticisi ()Kernel Transaction Manager) yardımcı programını başlatır.

CMD komutları – L

    label: Bir disk birim etiketini (harf etiketi) yönetmek için kullanılır.
    licensingdiag: Metin tabanlı günlük ve ürün etkinleştirmesi dahil, Windows lisans bilgileri içeren veri dosyaları oluşturmak için kullanılır.
    loadhigh: Bir programı yüksek belleğe yüklemek için kullanılır ve genellikle autoexec.bat dosyasında kullanılır.
    lock: Bir sürücüyü kilitlemek, bir program için doğrudan disk erişimini etkinleştirmek için kullanılır.
    lodctr: Performans sayaçlarıyla ilgili kayıt defteri değerlerini güncelleştirmek için kullanılır.
    logoff: Bir oturumu sonlandırmak için kullanılır.

CMD komutları – M

    makecab: .cab dosyaları oluşturmak için kullanılır.
    Manage-bde: BitLocker Sürücü Şifrelemesini komut satırı üstünde yapılandırmak için kullanılır.
    Md: Mkdir komutunun kısa versiyonu.
    Memmaker: Bellek optimizasyon aracı MemMaker’ı başlatmak için kullanılır.
    Mkdir: Yeni bir klasör oluşturmak için kullanılır.
    Mklink: Sembolik bir link oluşturur.
    Mode: Sistem aygıtlarını, çoğunlukla COM ve LPT bağlantı noktalarını yapılandırmak için kullanılır.
    Mofcomp: Bu komut, verileri düzgün bir Yönetilen Nesne Biçimi (Managed Objects Format) dosyasında görüntüler.
    More: Bir metin dosyasındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
    Mount: Ağ Dosya Sistemi (Network File Shares) ağ paylaşımlarını takmak için kullanılır.
    Mountvol: Birim bağlama noktalarını görüntülemek, oluşturmak veya kaldırmak için kullanılır.
    Move: Bir veya daha fazla dosyayı bir klasörden diğerine taşımak için kullanılır.
    Msbackup: Bu komut, bir veya daha fazla dosyayı yedeklemek ve geri yüklemek için kullanılan bir araç olan Microsoft Backup’ı başlatır.
    Msg: Bir kullanıcıya ileti göndermek için kullanılır.
    Msiexec: Yazılımı yüklemek ve yapılandırmak için kullanılan bir araç olan Windows Installer’ı başlatmak için kullanılır.

CMD komutları – N

    Nbtstat: Bu komut, TCP / IP bilgilerini ve uzaktaki bir bilgisayarla ilgili diğer istatistiksel bilgileri göstermek için kullanılır.
    Net: Çok çeşitli ağ ayarlarını görüntülemek, yapılandırmak ve düzeltmek için kullanılır.
    Netstat: Bu komut, en çok açık ağ bağlantılarını ve dinleme bağlantı noktalarını (portlar) görüntülemek için kullanılır.
    Nfsadmin: Bu komut, NFS Sunucusu veya NFS İstemcisini komut satırından yönetmek için kullanılır.
    Nlsfunc: Belirli bir ülkeye veya bölgeye özgü bilgileri yüklemek için kullanılır.
    Nslookup: bir IP adresinin ana makine adını görüntülemek için kullanılır.
    Ntbackup: Komuttan çeşitli yedekleme işlevleri gerçekleştirmek için kullanılır.
    Ntsd: Belirli komut satırı hata ayıklama görevlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

CMD komutları – P

    Path: Çalıştırılabilir dosyalar için kullanılabilir olan belirli bir yolu görüntülemek veya ayarlamak için kullanılır.
    Pathping: Tracert komutu gibi işler. Ayrıca her atlamada ağ gecikmesi ve kayıp hakkında bilgi verir.
    Pause: Dosyanın işlenmesini duraklatmak için bir toplu iş dosyası veya komut dosyası içinde kullanılır.
    Ping: Komut, IP düzeyinde bağlanırlığı doğrulamak için belirtilen bir uzak bilgisayara bir Internet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) Yankı İsteği iletisi (Ping) gönderir.
    Pkgmgr: Windows Paket Yöneticisi’ni Komut İstemi’nden başlatmak için kullanılır.
    Pnpunattend: Donanım aygıtı sürücülerinin yüklenmesini otomatikleştirmek için kullanılır.
    Popd: Bu komut geçerli dizini pushd komutu tarafından en son kaydedilen dizine değiştirmek için kullanılır.
    Power: Yazılım ve donanım aygıtlarını izleyerek bir bilgisayar tarafından tüketilen gücü azaltmak için kullanılır.
    Powercfg: Windows güç yönetimi ayarlarını komut satırından yönetmek için kullanılır.
    Print: Belirtilen bir metin dosyasını belirtilen bir yazdırma aygıtına yazdırmak için kullanılır.
    Pushd: Çoğunlukla bir toplu iş veya komut dosyası programı içinden bir dizini depolamak için kullanılır.
    Pwlauncher: Windows To Go başlangıç seçeneklerinizi etkinleştirmek, devre dışı bırakmak veya durumunu göstermek için kullanılır.

CMD komutları – Q

    Qappsrv: Ağda bulunan tüm Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı sunucularını (Remote Desktop Session Host server) görüntülemek için kullanılır.
    Qprocess: Çalışan işlemler hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
    Query: Belirtilen bir servisin durumunu görüntülemek için kullanılır.
    Quser: Sistemde oturum açmış olan kullanıcılar hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
    Qwinsta: Açık olan Uzak Masaüstü Oturumları hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.

CMD komutları – R

    Rcp: Bir Windows bilgisayarıyla rshd arka plan programını çalıştıran sistem arasında dosyaları kopyalamak için kullanılır.
    Rd: Rmdir komutunun kısa versiyonu.
    Rdpsign: Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) dosyasını imzalamak için kullanılır.
    Reagentc: Windows Kurtarma Ortamını (Windows Recovery Environment) yapılandırmak için kullanılır.
    Recimg: Özel bir yenileme resmi oluşturmak için kullanılır.
    Recover: Okunabilir bir veriyi bozuk ya da arızalı bir diskten kurtarmak için kullanılır.
    Reg: Komut satırından Windows Kayıt Defteri’ni yönetmek için kullanılır.
    Regini: Kayıt defteri izinlerini ve kayıt defteri değerlerini komut satırından ayarlamak veya değiştirmek için kullanılır.
    Relog: Mevcut performans günlüğündeki verilerden yeni performans günlükleri oluşturmak için kullanılır.
    Ren: Yeniden adlandırma komutunun kısa versiyonu.
    Rename: Belirttiğiniz dosyanın adını değiştirmek için kullanılır.
    Repair-bde: BitLocker kullanılarak şifrelenmiş bozuk bir sürücüyü onarmak veya şifresini çözmek için kullanılır.
    Replace: Bir veya daha fazla dosyayı bir veya daha fazla başka dosyayla değiştirmek için kullanılır.
    Reset: Sıfırlama oturumu olarak çalıştırılan bu komut, oturum alt sistemi yazılımını ve donanımını bilinen başlangıç değerlerine sıfırlamak için kullanılır.
    Restore: Yedekleme komutunu kullanarak yedeklenen dosyaları geri yüklemek için kullanılır.
    Rexec: Rexec daemon’unu çalıştıran uzaktaki bilgisayarlarda komutları çalıştırmak için kullanılır.
    Rmdir: Varolan veya tamamen boş bir klasörü silmek için kullanılır.
    Robocopy: Dosyaları ve dizinleri bir konumdan diğerine kopyalamak için kullanılır.
    Rpcping: RPC’yi kullanarak bir sunucuya ping işlemi yapmak için kullanılır.
    Rsh: Rsh arka plan programını çalıştıran uzaktaki bilgisayarlarda komutları çalıştırmak için kullanılır.
    Rsm: Çıkarılabilir Depolama Birimi’ni kullanarak ortam kaynaklarını yönetmek için kullanılır.
    Runas: Başka bir kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak bir programı çalıştırmak için kullanılır.
    Rwinsta: Sıfırlama oturumu komutunun kısa versiyonu.

CMD komutları – S

    Sc: Servislerle ilgili bilgileri yapılandırmak için kullanılır.
    Scandisk: Microsoft ScanDisk, bir disk onarım programı başlatmak için kullanılır.
    Scanreg: Bu komut Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi’ni başlatır, temel bir kayıt defteri onarım programı ve yedekleme yardımcı programıdır.
    Schtasks: Belirtilen programları veya komutları belirli bir süre çalıştırmak veya zamanlamak için kullanılır.
    Setlocal: Bir toplu iş dosyası veya komut dosyasındaki ortam değişikliklerinin yerelleştirilmesine başlamak için kullanılır.
    Setx: Ortam değişkenlerini kullanıcı ortamında veya sistem ortamında oluşturmak ya da değiştirmek için kullanılır.
    Sfc: Önemli Windows sistem dosyalarını doğrulamak ve değiştirmek için kullanılır.
    Shadow: Başka bir Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumunu izlemek için kullanılır.
    Showmount: NFS’ye bağlı dosya sistemleri hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
    Shutdown: Geçerli sistemi veya uzaktaki bir bilgisayarı kapatmak, yeniden başlatmak veya oturumu kapatmak için kullanılır.
    Sort: Belirli bir girdiden veri okumak, verileri sıralamak ve bu tür sonuçlarını Komut İstemi ekranına, bir dosyaya veya başka bir çıkış cihazına döndürmek için kullanılır.
    Start: Belirli bir programı veya komutu çalıştırmak için yeni bir komut satırı penceresi açmak için kullanılır.
    Systeminfo: Yerel veya uzak bir bilgisayar için temel Windows yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.

CMD komutları – T

    Taskkill: Çalışan bir görevin sonlandırılması için kullanılır.
    Tasklist: Uygulamaların, hizmetlerin ve şu anda hem yerel hem de uzak bir bilgisayarda çalışan İşlem Kimliğinin (PID) bir listesini görüntüler.
    Telnet: Telnet protokolünü kullanan uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmak için kullanılır.
    Tftp: Önemsiz Dosya Aktarım Protokolü (TFTP) hizmetini veya arka plan programını çalıştıran uzaktaki bir bilgisayardan ve uzaktaki bilgisayardan dosya aktarmak için kullanılır.
    Time: Geçerli saati göstermek veya değiştirmek için kullanılır.
    Timeout: Bir işlem sırasında belirtilen zaman aşımı değerini sağlamak için bir toplu iş dosyası veya komut dosyasında kullanılır.
    Title: Komut İstemi penceresinin başlığını ayarlamak için kullanılır.
    Tlntadmn: Telnet Sunucusu çalıştıran bir yerel veya uzak bilgisayarı yönetmek için kullanılır.
    Tpmvscmgr: TPM sanal akıllı kartlar oluşturmak ve yok etmek için kullanılır.
    Tracerpt: Olay izleme günlüklerini veya enstrümante edilmiş olay izleme sağlayıcılarından gelen gerçek zamanlı verileri işlemek için kullanılır.
    Tree: Belirtilen bir sürücünün veya yolun klasör yapısını grafik olarak görüntülemek için kullanılır.
    Tscon: Uzak Masaüstü oturumuna bir kullanıcı oturumu eklemek için kullanılır.
    Tsdiscon: Bir Uzak Masaüstü oturumunun bağlantısını kesmek için kullanılır.
    Tskill: Belirtilen işlemi sonlandırmak için kullanılır.
    Tsshutdn: Terminal sunucusunu uzaktan kapatmak veya yeniden başlatmak için kullanılır.
    Type: Bir metin dosyasındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
    Typeperf: Performans verilerini Komut İstemi penceresinde görüntüler veya verileri belirtilen günlük dosyasına yazar.
    Tzutil: Geçerli sistemin saat dilimini görüntülemek veya yapılandırmak için kullanılır.

CMD komutları – V

    Vaultcmd: Saklanan kimlik bilgilerini oluşturmak, kaldırmak ve göstermek için kullanılır.
    Vol: Belirtilen bir diskin birim etiketi ve seri numarasını gösterir.

CMD komutları – W

    W32tm: Windows zamanıyla ilgili sorunları teşhis etmek için kullanılır.
    Waitfor: Bir sistemde sinyal göndermek veya beklemek için kullanılır.
    Where: Belirli bir özellik türüyle eşleşen dosyaları aramak için kullanılır.
    Whoami: Bir ağdaki kullanıcı adı ve grup bilgilerini almak için kullanılır.
    Winmgmt: Windows’da bir komut dosyası aracı olan WMI komut satırı sürümünü başlatır.
    WUAUCLT: Windows Update’i başlatır.

CMD komutları – X

    Xcopy: Bir konumdan diğerine bir veya daha fazla dosya veya dizin ağacı kopyalamak için kullanılır.
    XCACLS: Klasör izinlerini değiştirir.
-------------
http://www.bilgineferi.com/forum/forum_posts.asp?TID=8328" rel="nofollow - Hash Kontrolü yapma ( MD5, SHA-1, CRC32,... vb)Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat